فروشگاه

نصب بنر
نصب بنر
فوریه 5, 2019
گالینگور
گالینگور
فوریه 5, 2019
نمایش همه

تعویض رویه تابلو فلکسی

خدمات پس از چاپ: تعویض رویه تابلو فلکسی

هر محصول چاپی رویه نصب مخصوص خود را دارد.

توضیحات

خدمات پس از چاپ: تعویض رویه تابلو فلکسی

هر محصول چاپی رویه نصب مخصوص خود را دارد.

محصولاتی مانند استیکرها، مش، وینیل، شبرنگ، بنر و انواع برچسب ها.

شرکت سه رخ با کمک نصابان حرفه ای این امر مهم را برای شما انجام می دهد.

تابلوهایفلکسیفیسهمان‌گونهکهازنامشانپیداستدارایصفحه‌هایقابل‌انعطافیهستند

کهدرحالحاضربهترینجایگزینبرايتابلوهايپلاستيكقدیمیهستند.

این‌گونهتابلوهاچهازنظرابعادوچهفرمدهیدارایمحدودیتحداقلیهستند

وخاصیتروکشابریشمیوپوششکوتینگ،مقاومتآن‌هارادرمقابل نورخورشیدوشرایطجوینامناسببسیارافزایشدادهاست.

تابلوفلکسیـافـلکسی‌فـیسبسیارپرکاربردومرقومبه‌صرفهاست

زیراعلاوهبرنورانیبودنتابلوهایفلکسی،رویهفلکسآنبه‌راحتیقابلتعویضاست.

می‌توانازاینخصوصیتجهتتغییرطرحتابلوهایفلکسپسازچندسالاستفادهکرد

وبااینایدههرچندسالباهزینه‌ایمناسبطرحتابلوهایفلکسی‌فیسرابه‌روزکرد.

البتهقطعا تعويض رويه تابلو فلكسيمانندهمهتابلوهانیازبهسرویسسالیانهنیزخواهندداشت.  

به‌عنوان‌مثالسرویسمهتابی‌هاوتجهیزاتروشناییتابلوفلکسیکهحتماًبایدموردتوجهقرارگیرد.

مجموعه چاپ سه رخ كه پيشتاز در امور چاپ است كليه خدمات تعويض رويه تابلو فلكسى را انجام خواهد داد

و اين فرايند احتياج به يك موسسه خبره در اين كار دارد و چاپ سه رخ با جديد ترين ابزار ها تعويض رويه تابلو فلكسي را انجام ميدهد.